1 De cliënt heeft met inachtneming wat in de wet staat over de vrijheid van het kiezen van een arts, te kennen gegeven een medische advies dan wel een medische behandeling te willen ontvangen en in dat kader een behandelingsovereenkomst te willen aangaan.
2 Stillen Wateren zal de behandelingsovereenkomst aangaan behoudens het geval dat dit in strijd is met de wet of de medische gewoonten, Stillen Wateren niet bevoegd dan wel bekwaam is tot het verrichten van een bepaalde behandeling, Stillen Wateren van mening is dat er geen vertrouwensrelatie (meer) aanwezig is dan wel dat er aanleiding is om te veronderstellen dat de gewenste dan wel noodzakelijke zorg niet verantwoord verleend kan worden. Stillen Wateren kan, behoudens heel belangrijke redenen, de behandelingsovereenkomst niet opzeggen.
3 De cliënt zal zich op verzoek van Stillen Wateren identificeren met een wettelijk toegelaten identificatiebewijs.
4 De cliënt geeft toestemming voor de beschreven behandeling en verklaart dat er goede en voldoende informatie en bedenktijd is gegeven en ontvangen door de cliënt met betrekking tot de aard en het doel van de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen, risico’s en mogelijke complicaties daarvan voor de gezondheid van de cliënt, andere methoden van onderzoek en behandeling die in aanmerking zouden kunnen komen, de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van de behandeling en de bij de behandeling te volgen procedure. Bij de uitvoering laat Stillen Wateren zich leiden door hetgeen de cliënt redelijkerwijs behoort of kan weten ten aanzien van hetgeen in dit lid is beschreven.
5 Stillen Wateren heeft de cliënt in het kader van de behandeling, op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk, ingelicht over de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt.
6 De cliënt geeft Stillen Wateren naar beste weten de inlichtingen en medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandeling behoeft.
7 Stillen Wateren moet bij haar werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de zorgverlener geldende professionele verplichtingen.
Algemene voorwaarden behandelovereenkomst
Artikel 1. Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst en informed consent
Artikel 2. Dossiers en documenten
1 Stillen Wateren richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt. In het dossier wordt aantekening gehouden van de gegevens omtrent de behandeling van de cliënt, een en ander voor zover nodig in het kader van de behandeling, de cliënt mag dit dossier zo nodig inzien.
Artikel 3. Facturen en betalingsvoorwaarden.
1 Stillen Wateren is gerechtigd het volledige behandelingstarief te factureren indien de cliënt zonder een goede reden heeft afgezien van de behandeling volgens afspraak.
2 De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:

A.  Factuur dient binnen veertien dagen na de declaratie of notadatum te worden overgemaakt op 
     rekening van Stillen Wateren.
B. Na de periode van veertien dagen zal een betalingsherinnering worden verstuurd als cliënt niet
     heeft betaald
Artikel 4. Klachtenprocedure.
1 Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling of de bejegening geldt de klacht- en tuchtregeling van de V.B.AG./R.B.C.Z.
Artikel 5. Geschillen
1 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
2 Uitsluitend Nederlands recht is op het geschil van toepassing.