Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
- Zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
- Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier
- Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
- De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
            - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
              verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
            - Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
            - Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.- Als ik vanwege een andere 
               reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren  en expliciet uw
               toestemming vragen.
- Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
   vereist 20 jaar bewaard.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
   zodat ik een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw geboortedatum
- De datum van de behandeling
- Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
  of 'psychosociaal consult’
- De kosten van het consult
- Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer