Behandelovereenkomst

Cliënt /wettelijk verantwoordelijke(n)*:_________________________________________
_______________________________________________________________________
*Wanneer de cliënt op het moment van intake jonger dan 18 jaar is of handelingsonbekwaam, dienen de gegevens van de wettelijk verantwoordelijke(n) tevens aangegeven te worden (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, en handtekening).
Behandelaar praktijk Stillen Wateren: Mw. P.M.G. Driessen-Crienen
De cliënt geeft de behandelaar van praktijk Stillen Wateren naar beste weten de inlichtingen en medewerking die nodig zijn voor het uitvoeren van de behandeling. Bij de uitvoering laat de behandelaar van praktijk Stillen Wateren zich leiden door hetgeen de cliënt redelijkerwijs behoort of kan weten ten aanzien van zijn/haar klachten en de behandelwijze.
De behandelaar van praktijk Stillen Wateren heeft de cliënt in het kader van de behandeling, op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk ingelicht over de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt.
De behandelaar van praktijk Stillen Wateren dient bij haar werkzaamheden de zorg van een andere professionele zorgverlener in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor de zorgverlener geldende professionele standaard. Indien noodzakelijk verwijst de behandelaar van praktijk Stillen Wateren door naar een arts/specialist.
De cliënt /wettelijk verantwoordelijke(n) geeft door ondertekening van deze overeenkomst toestemming voor de behandeling en verklaart dat adequate en relevante informatie is gegeven omtrent de behandeling en de verwachten gevolgen.
De cliënt /wettelijk verantwoordelijke(n) verklaart tevens kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden (integraal onderdeel van deze overeenkomst, z.o.z.) en gaat door ondertekening van deze overeenkomst akkoord met de inhoud hiervan.
Overeengekomen te Baarlo op (d.d.)______________________________
Namens de cliënt /wettelijk verantwoordelijke(n)
___________________________________________________________
De behandelaar van praktijk Stillen Wateren mw. P.M.G. Driessen-Crienen